RenalWEB Home Page    renalweb.groupee.net    RenalWEB Discussion Forums  Hop To Forum Categories  Nephrology Social Workers / Renal Rehabilitation  Hop To Forums  Social Worker's Forum    Socialsekreterare till försörjningsstöd sökes

Moderators: Beth Witten

Closed Topic Closed
Go
New
Find
Notify
Tools
Socialsekreterare till försörjningsstöd sökes
 Login/Join
 
posted
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enheten för Hemlösa tillhör Socialförvaltningen i Stockholms stad och ligger vid Medborgarplatsen på Södermalm. Enheten för Hemlösa är samlokaliserad med Ersta sjukvårdsmottagning, Hemlöshetsmottagningen och Uppsökarenheten för att underlätta och främja samverkan enheterna emellan. Enheten för hemlösas målgrupp är personer över 20 år i Stockholm stad som inte har haft kontakt med socialtjänsten i någon av stadens stadsdelar under de senaste två åren.

Genom strukturerade bedömningsinstrument samt i övrig utredning tas klienters synpunkter och önskemål tillvara i möjligaste mån. Vi vinnlägger oss om att göra rättssäkra bedömningar som underlag för beslut. Enheten har två personliga ombud som arbetar på klienternas uppdrag och som hjälper dem att tillvara ta deras rättigheter.

På enheten för hemlösa tillvaratar vi medarbetarnas kompetens och utvecklingstankar som syftar till att förbättra kvalitén i verksamheten och bidrar till att nå målen. Vi satsar på kompetensutveckling och arbetar aktivt för att medarbetarna ska samarbeta över sektionsgränserna.

Vi skapar arenor för samverkan, såväl internt som externt, detta sker t ex genom enhetsträffar, utbildningar och riktade uppdrag. Vi har regelbundna ärendegenomgångar för att säkerställa att brukarnas behov tillgodoses på ett rättssäkert vis och för att ge enskilda medarbetare stöd. Alla socialsekreterare arbetar enligt MI och i har en egen MI-coach, dessutom har vi handledning regelbundet.

Vi söker nu fler personer till sektionen för försörjningsstöd, 1 fast tjänst och 3 vikariat.

Arbetsplatsbeskrivning

Gruppen består av 14 socialsekreterare, gruppledare och en biträdande enhetschef. Vi är en grupp som tar stöd av varandra och tillsammans uppnår vi resultat.

Som socialsekreterare på försörjningsstöd utreder och beviljar du ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning och stadens riktlinjer i enlighet med delegationsordningen samt arbetar mot självförsörjning och ur hemlöshet. Att arbeta som socialsekreterare hos oss innebär ett fritt och flexibelt arbete, där du självständigt lägger upp dina arbetsdagar. En stor del av arbetet går ut på att vara kreativ och konstruktiv, hitta lösningar och motivera och våra klienter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

- Har avslutad socionomexamen eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig för tjänsten
- Har erfarenhet av myndighetsutövning
- Arbetar eller har arbetat med ekonomiskt bistånd
- Är väl insatt i socialtjänst-, sekretess- och förvaltningslagarna

Meriterande för tjänsten är om du har:

- Erfarenhet av arbete med försörjningsstöd i Stockholms stad
- Erfarenhet av arbete med enheten för hemlösas målgrupp
- Ytterligare språkkunskaper är mycket meriterande

För att lyckas och trivas i din roll behöver du kunna strukturera upp och driva dina egna processer. Vi tror också att du är lösningsfokuserad och flexibel eftersom ingen dag är den andra lik. Ett gott klientbemötande och en god samarbetsförmåga ser vi som en självklarhet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/8b0a7caed7d0
 
Posts: 1 | Location: London | Registered: 22 February 2017Report This Post
posted Hide Post
For those who don't speak Swedish, this page translates to:

Stockholm is growing like never before. Our ambitions are high. Now we are looking for those who want to be with and shape tomorrow's Stockholm.

The drive for Homeless belong to social services in the city and is located at Medborgarplatsen in Södermalm. The drive for the homeless is co-located with Ersta medical clinic, Homelessness and Uppsökarenheten in order to facilitate and promote interaction between units. The drive for the homeless audience is people over age 20 in Stockholm city that has not had contact with social services in any of the city's neighborhoods during the past two years.

Through structured assessment instruments, as well as in other investigation taken clients ' comments and requests utilized wherever possible. We observe that make certain legal assessments as a basis for decisions. The device has two personal agents working on behalf of clients and to help them take advantage of their rights.

On the drive for the homeless, we uphold employees ' competence and developing ideas aimed at improving the quality of operations and contributes to achieving the objectives. We are investing in skills development and is actively working for employees to collaborate across sectional boundaries.

We create arenas for collaboration, both internally and externally, this is achieved for example through unit meetings, training sessions and targeted missions. We have regular case reviews to ensure that users ' needs are met in a legally secure manner and to give individual employees support. All social work according to MI and has its own MI-coach, we also have tutorials on a regular basis.

We are currently looking for more people to the Division of income support, 1 fixed service and 3 temporary positions.

Workplace description

Group consists of 14 social worker, group leader and a Deputy Head of unit. We are a group that takes the support of each other and together we achieve results.

As social Secretary on income support are investigating and grant financial assistance under the legislation in force and the guidelines in accordance with the delegation plan and work toward self-sufficiency and out of homelessness. Working as a social worker with us means a free and flexible work, which you independently put up your working days. Much of the work is to be creative and constructive, find solutions and motivate and our clients.

Qualifications

we are looking for people who:

-Have completed degree or other training that we consider equivalent for service
-have experience of official authority
-works or has worked with financial assistance
-is well versed in social service, privacy, and administrative laws

Meritorious for the service is if you have:

-working with income support in the city of Stockholm
-experience working with homeless unit target group
-Additional language skills are highly desirable

in order to succeed and thrive in your role, you need to be able to structure and operate your own processes. We also believe that you are the solution-focused and flexible because no two days are ever the same. A good client and a good teamwork, we see as a matter of course.

Great emphasis will be placed on personal suitability.

Welcome with your application: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/8b0a7caed7d0
 
Posts: 19 | Location: Overland Park, KS, USA | Registered: 07 June 1999Report This Post
  Powered by Social Strata  

Closed Topic Closed

RenalWEB Home Page    renalweb.groupee.net    RenalWEB Discussion Forums  Hop To Forum Categories  Nephrology Social Workers / Renal Rehabilitation  Hop To Forums  Social Worker's Forum    Socialsekreterare till försörjningsstöd sökes

Copyright RenalWEB 2018